Regulament oficial aI concursului ”E.ON Sărbătorește România”

I. Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Organizatorul Concursului “E.ON Sărbătorește România” este E.ON Servicii S.R.L, cu sediul în Târgu Mureș, bd. Pandurilor nr. 42, etaj 7, 540554, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/796/2008, Cod Fiscal RO23795267, având contul IBANRO19INGB0011000032558911 – deschis la ING Bank Târgu Mureș, reprezentată legal prin dna Roxana Băndilă, în calitate de Director General Adjunct.

II. Secțiunea 2: Perioada de desfășurare a concursului

Concursul se va desfășura în perioada 30 noiembrie 2020, ora 08:00, ora României – 1 decembrie, ora 23:59, ora României.


III. Secțiunea 3: Participanții

La concurs pot participa toți utilizatorii Facebook care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile de înscriere și își au reședința pe teritoriul României, inclusiv angajați din tot grupul de companii E.ON.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs orice persoana care nu îndeplinește toate condițiile de participare. De asemenea, refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

IV. Secțiunea 4: Modalitatea de desfășurare a concursului

a) Lansarea concursului va avea loc printr-o postare pe pagina de Facebook E.ON Cariere, gestionată de către compania E.ON Servicii. Aici vor fi descriși toți pașii care trebuie urmați de către participanți pentru a intra în concurs.

b) Utilizatorii Facebook care doresc să se înscrie în Concurs vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții în interiorul termenului stabilit de Organizator și comunicat prin postarea care anunță lansarea concursului:

  • Să posteze pe pagina lui personală de Facebook o fotografie prin care exprimă cum sărbătorește Ziua Națională a României; 
  • Să includă în postarea sa hashtag-ul #EONSarbatoresteRomania și să dea tag paginii @E.ON Cariere;
  • Să se asigure că postarea sa este publică și poate fi accesată.

c) Vor fi anulate înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a concursului.

d) Câștigător va fi desemnat utilizatorul al cărei postări adună cele mai multe reacții (Like, Love etc.).

e) Extragerea câștigătorului se va face în data de 2 decembrie 2020, la ora 13:00, ora României.

f) În situația în care sunt mai mulți participanți care au înregistrat același număr de reacții la postarea lor la momentul extragerii, Organizatorul va face o nouă postare pe pagină, în care va include link-urile directe spre toate postările ce sunt la egalitate și îi va încuraja pe fanii paginii să voteze, pentru a alege câștigătorul final.

g) Dacă nu apare situația menționată la punctul f), câștigătorul va fi anunțat în data de 2 decembrie 2020, la ora 15:00, pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/eoncariere/, printr-un comentariu publicat ca răspuns la postarea de concurs și prin intermediul unui mesaj privat.

h) Dacă apare situația menționată la punctul f), votul utilizatorilor pentru alegerea câștigătorului va dura încă 24 de ore. Astfel, Organizatorul va anunța câștigătorul final în 3 decembrie 2020, la ora 15:00, în același mod notat la punctul g).

i) Ulterior anunțării câștigătorului, acesta va transmite Organizatorului, în termen de 24 de ore, printr-un mesaj privat, datele de livrare la care va primi premiul și mărimea pe care o dorește.

j) În cazul în care căștigătorul nu poate fi contactat în termenul anterior menționat, se va trece la contactarea următorilor clasați.

k) Premiul va fi transmis câștigătorului la adresa indicată de către acesta în procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior încheierii procesului de validare a Câștigătorului, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data validării finale.

V. Secțiunea 5: Premiile oferite

Premiul constă într-o ie tradițională românească. Premiul va fi personalizat pentru câștigător (va fi ales un model pentru femei / un model pentru bărbați, și se va expedia un model pe mărimea comunicată de către câștigător).

Câștigătorul premiului oferit în cadrul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestuia cu alte bunuri.

VII. Secțiunea 7: Publicarea și modificarea regulamentului 

Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul www.eon-romania.ro. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, dacă acest lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea pe site-ul oficial al concursului. Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate referitoare la luarea la cunoștință de către Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina oficială de internet a concursului. 

UPDATE: Organizatorul a decis să ofere 2 premii în cadrul concursului, pentru primii 2 concurenți care au adunat cele mai multe reacții la postarea lor.

VIII. Secțiunea 8: Protecția datelor cu caracter personal

1. Prin participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor cu caracter personal puse la dispoziția Organizatorului la momentul participării să intre în baza de date a E.ON Servicii S.R.L., să fie prelucrate şi utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) conform prevederilor prezentului capitol;

2. Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale grupului E.ON. Prin urmare, E.ON urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor.

3. Datele personale prelucrate în cadrul Concursului vor fi: nume, prenume, adresă de livrare premiu, număr de telefon;

4. Scopul prelucrării datelor îl reprezintă identificarea participanților, acordarea beneficiilor prevăzute la art. 5 pct. 13 din prezentul Regulament.

5. Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate în scopurile menționate anterior vor fi stocate pe toata durata Contractului şi, ulterior, pe durata și în măsura cerută de prevederile legale în vigoare.

6. Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare a datelor (art.16), dreptul de ștergere (art.17), dreptul de restricționare (art. 18). De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate.

7. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legale.

8. Datele personale ale câștigătorului vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare.

9. Adresa de contact: Pentru orice alte informații cu privire la modul de desfășurare a Concursului, precum si al prelucrării a Datelor cu Caracter Personal, ale participantului (inclusiv pentru a-și exercita drepturile de mai sus), acesta se poate adresa la O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 811 şi / sau la adresa de e-mail: serviciiclienti@eon-romania.ro. La nivelul Organizatorului a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro.

IX. Secțiunea 9: Clauze finale

Participarea la concurs implică acordul şi obligația de a respecta termenii şi condițiile incluse în acest document.

Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest regulament, cu termenii şi condiţiile incluse este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti competente din Târgu Mureş.

Târgu-Mureş, 26.11.2020