Protecţia datelor şi confidenţialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale E.ON România S.R.L. („E.ON”), cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, et. 6, CP 540554, Târgu Mureș, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, E.ON urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul E.ON, având următoarele date de contact: protectiadatelor@eon-romania.ro.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților E.ON și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului E.ON MyLine. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului E.ON MyLine.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator E.ON MyLine sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către E.ON în următoarele scopuri:

(i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina E.ON în contextul serviciilor prestate prin contul E.ON MyLine sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului E.ON MyLine sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare cu E.ON;  

(ii) pentru desfășurarea relației contractuale dintre E.ON și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al E.ON, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

(iii) pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile E.ON sau ale partenerilor/ afiliatilor E.ON (e.g. oferte în vederea furnizării de energie electrică/ gaze naturale, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale E.ON sau ale partenerilor/ afiliaților E.ON, inclusiv prin transmiterea de către E.ON a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul E.ON MyLine;

(iv) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul E.ON MyLine, sunteți de acord ca E.ON să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile E.ON sau afiliaţilor/ partenerilor E.ON;

(v) în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile E.ON;

(vi) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

(i) obligațiile legale care incumbă în sarcina E.ON ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului E.ON MyLine;

(ii) încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu E.ON;

(iii) interesul legitim al E.ON de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

(iv) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, E.ON poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama E.ON ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului E.ON MyLine și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către E.ON cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;  
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către E.ON;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către E.ON împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai E.ON;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate E.ON sau către diverși împuterniciți ai E.ON. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din afara UE către care se vor transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: India, Turcia, USA, Vietnam.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile E.ON sau ale partenerilor/ afiliaților E.ON sau pentru ca E.ON să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu E.ON. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.  

Măsuri de securitate a datelor

E.ON va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.   

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că E.ON v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.eon-romania.ro/ro/politica-de-cookie.html

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș. Telefon 0800 800 900/ 0800 800 366, Fax 0265 200 367 şi/ sau la adresa de e-mail: serviciiclienti@eon-romania.ro.

Declarație privind protecția datelor în cadrul procedurii de recrutare E.ON

Ne asumăm într-un mod foarte serios responsabilitatea de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal și de a respecta reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Acest document oferă informațiile necesare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în ceea ce priveşte aplicaţia dumneavoastră şi participarea în procedura de recrutare E.ON.

Opțiunile de oferire a consimţământului pe durata procedurii/procesului de înregistrare:

Pe durata procedurii de recrutare, alegând opțiunea: “Datele mele pot fi utilizate:”

 1. “Pentru ocuparea posturilor vacante la nivel global”, permiteți tuturor companiilor E.ON din să acceseze datele dumneavoastră cu caracter personal. (Pentru informații suplimentare a se vedea C. 1.)
 2. “Pentru ocuparea posturilor vacante din țara în care locuiesc”, permiteți companiilor E.ON din țara în care aveți rezidența să acceseze datele dumneavoastră cu caracter personal. (Pentru informații suplimentare a se vedea C. 2.)
 3. “Exclusiv pentru posturile vacante la care am aplicat în mod specific”, la datele dumneavoastră cu caracter personal vor avea acces exclusiv persoanele implicate în procedura de aplicare. (Pentru informații suplimentare a se vedea C. 3.)

Vă puteți modifica opțiunea în orice moment, inclusiv după înregistrare. Mai jos vă prezentăm informații specifice despre prelucrarea datelor cu caracter personal:

A. Sursa și tipurile de date pe care le prelucrăm:

Informațiile personale pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 1. În cazul în care aplicați prin intermediul paginii noastre de cariere (“portal aplicant”), se colectează numele dumneavoastră, adresa de e-mail și țara de rezidență, ca parte a procedurii de înregistrare. După înregistrare, puteți menționa și numărul dumneavoastră de telefon, experiența profesională, educația, competențele lingvistice și date de contact alternative. Informațiile se stochează în profilul dumneavoastră de candidat.
 2. De asemenea, puteți încărca și CV-ul dumneavoastră în profilul de candidat. Astfel ne sunt oferite informațiile incluse în CV. Acestea pot include: numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, data și locul nașterii, starea civilă, calificări ocupaționale și profesionale, experiență profesională și personală, alte calificări, hobby-uri și preferințe.
 3. Materialele depuse în cadrul aplicării pot include, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal. În conformitate cu Art. 9 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), categoriile speciale de informații personale sunt acele tipuri de date cu caracter personal care indică originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase (ex.: informații cu privire la afilierea/confesiunea religioasă) sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicat, precum și prelucrarea datelor biometrice utilizate la stabilirea identității (ex.: fotografii), date referitoare la starea de sănătate (ex.: informații cu privire la gradul deficienței de vedere) sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală. Noi nu colectăm în mod intenționat categoriile speciale de date cu caracter personal, precum cele menționate mai sus, însă acestea pot fi incluse în CV-ul dumneavoastră. Vă solicităm să nu includeți astfel de tipuri de informații în CV.
 4. Pe durata procedurii de aplicare vă putem adresa întrebări suplimentare prin intermediul site-ului nostrude cariere precum: cât de frecvent sunteți dispus(ă) să vă deplasați în interes de serviciu, dacă dețineți un permis auto sau informaţii privind competenţele lingvistice. Informațiile pe care ni le oferiți sunt prelucrate în acest sens. Suplimentar, prelucrăm și date pe care ni le trimiteți prin e-mail atunci când ne contactați.
 5. În cazul în care transmiteți prin poștă o solicitare sau materiale referitoare la o aplicaţie, noi vom prelucra informațiile cu caracter personal incluse în documentele transmise. În aceste cazuri, putem introduce în sistem datele care vă aparțin, pe pagina noastra de cariere, în vederea prelucrării lor împreună cu solicitarea online de ocupare a unui post. În această situație vă vom contacta prin e-mail și vă vom transmite un link prin care se accesează profilul creat. Aveți posibilitatea de a revizui, schimba sau șterge informațiile afișate.
 6. În cazul în care ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unui program de tip ”Talent” (ex.: în vederea includerii în baza de date ”Talent Pool”), vom stoca aceste date pentru a vă putea contacta în cazul în care vor apărea posturi vacante. În acest scop, vom prelucra datele colectate pe durata înregistrării (Nr. 1) și din materialele care însoțesc solicitarea de ocupare a postului (Nr. 2 și 3).
 7. La finalizarea sau actualizarea profilului dumneavoastră de candidat, vom asimila datele introduse.

B. Scopul și baza legală a prelucrării de date:

Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise mai jos și în baza următoarelor temeiuri legale:

1.      Prelucrare de date utilizată la stabilirea oportunității unei relații de angajare, Art. 6(1)(b) GDPR
Atunci când aplicați pentru un post în cadrul companiei noastre, vom prelucra datele colectate ca parte a procedurii de aplicare în vederea finalizării acesteia. În temeiul Art. 6(1)(b) GDPR datele pot fi prelucrate ca parte a procedurii de stabilire a oportunității unei relații de angajare.

În măsura permisă de lege, vom lua decizii în baza datelor cu caracter personal furnizate pe durata procedurii de aplicare. Utilizăm informațiile dumneavoastră referitoare la calificările profesionale, de exemplu, pentru a decide dacă veți fi sau nu incluși în lista finală a candidaților sau dacă veți fi sau nu invitați la un interviu pentru a decide dacă vă vom oferi postul pentru care ați aplicat.

2.      Prelucrarea de date în baza consimțământului în conformitate cu Art. 6(1)(a) GDPR
În cazul în care vă exprimați acordul privind prelucrarea de date, vom prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu Art. 6(1)(a) GDPR.

Pe durata procedurii de aplicare, stabilim oportunitatea de a vă include în baza noastră de date ”Talent Pool”. Aceasta este o bază de date în care se stochează datele din solicitarea dumneavoastră, pentru a vă putea contacta în cazul în care devine disponibil un post care corespunde profilului dumneavoastră. Separat, vă vom contacta prin e-mail în cazul în care decidem să vă includem în baza de date ”Talent Pool”, oferindu-vă oportunitatea de a preveni ștergerea automată a profilului dumneavoastră. În cazul în care decideți includerea în baza de date ”Talent Pool”, vă exprimați acordul de a vă fi stocate datele dumneavoastră și de a vă contacta cu privire la posturile vacante.

3. Prelucrare categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu Art. 9(2)(a) GDPR
În cazul în care, în mod voluntar, ne transmiteți categorii speciale de date cu caracter personal, conform definiției din Art. 9(1) GDPR, la solicitarea noastră explicită, parte a aplicării (ex.: informații referitoare la afilierea/confesiunea religioasă), vom stoca aceste informații în baza acordului exprimat în acest sens conform Art. 9(2)(a) GDPR. Această procedură se aplică și în cazul în care divulgați date suplimentare cu caracter personal pe durata procedurii de aplicare.  

Prin comunicarea voluntară a acestor informații și prin acceptarea prezentei declarații privind protecția datelor, vă exprimați acordul de a stoca categorii speciale de date cu caracter personal, în cadrul  procedurii de aplicare.

Compania noastră nu folosește categorii speciale de date personale în cadrul procedurii de selecție, cu excepția cazului în care  normele legale solicită acest fapt. De exemplu, în cazul unor posturi vacante, se solicită ca persoanelor cu dizabilități să li se acorde tratament preferențial, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Furnizarea acestor informații este voluntară și poate fi colectată doar în baza acordului dumneavostră expres, pe care îl acordați prin comunicarea voluntară a acestor informații și prin acceptarea prezentei declarații privind protecția datelor.

C. Selectarea posturile vacante pentru care transmiteți solicitarea.

La înregistrarea pe pagina noastră de cariere și prin introducerea adresei de e-mail, a parolei, numelui și locului de rezidență (țara), puteți selecta una din cele trei opțiuni pentru modul în care vor fi utilizate datele dumneavoastră.

Datele dumneavoastră pot fi utilizate:

 • pentru ocuparea posturilor vacante la nivel global
 • pentru ocuparea posturilor vacante în țara în care locuiesc
 • exclusiv pentru posturile vacante pentru care am aplicat în mod specific

Vă oferim mai jos informațiile referitoare la modul în care vom prelucra datele dumneavoastră pentru fiecare opțiune selectată.

1. Datele mele pot fi utilizate exclusiv pentru posturile pentru care am aplicat în mod specific.
Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv pentru ocuparea postului(lor) pentru care ați aplicat în mod specific. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în cadrul Grupului E.ON în scopul ocupării altor posturi.

a) Entitate responsabilă
Entitatea responsabilă pentru fiecare dintre posturile vacante este compania E.ON indicată în anunțul privind postul respectiv. Toate datele cu caracter personal pe care le introduceți în portalul dedicat aplicării, inclusiv toate datele din atașamentele pe care le anexați, vor fi prelucrate de compania E.ON responsabilă de anunțul pentru postul respectiv, exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

b) Accesare date
La datele cu caracter personal din profilul de aplicare au acces exclusiv acele persoane din Grupul E.ON responsabile de ocuparea posturilor vacante, în funcție de postul pentru care ați aplicat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile persoanelor responsabile din Grupul E.ON, fiind disponibile personalului selectat din conducere, în funcție de fiecare caz individual. În scopul realizării unui management funcțional, personalul selectat poate include managerii din alte unități sau companii din cadrul Grupului, și anume acele persoane care nu lucrează în biroul care a anunțat postul vacant. Managementul funcțional se referă la departamente individuale și la nivel de Grup (ex.: Juridic, HR, Economic, Achiziții, dar și la metode de generare energie [nucleară, gaz, eoliană, solară]) aduse împreună sub umbrela unui singur tip de management, unitar. În acest sens, în funcție de postul vacant, este posibil să vă angajați într-o companie, dar managerul dumneavoastră poate lucra pentru o companie diferită.

Datele dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv ca parte a procedurii de aplicare pentru postul pentru care ați aplicat. Datele nu se vor transmite unei companii din Grupul E.ON care nu este implicată în procedura de selecție pentru postul respectiv.

În cazul în care ați selectat această opțiune, vă rugăm să continuați cu Secțiunea D.

2. Datele mele pot fi utilizate la ocuparea posturilor vacante din țara în care locuiesc
Datele dumneavoastră vor fi transmise companiilor din cadrul Grupului E.ON, fiind utilizate pentru ocuparea posturilor vacante din țara în care locuiți. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în scopul ocupării posturilor vacante în afara țării în care locuiți.

a) Entitate responsabilă
Entitatea responsabilă pentru fiecare dintre posturile vacante este compania E.ON indicată în anunțul privind postul respectiv. Toate datele cu caracter personal pe care le introduceți în portalul dedicat aplicării, inclusiv toate datele din atașamentele pe care le anexați, vor fi utilizate de compania E.ON responsabilă de anunțul pentru postul respectiv, exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

b) Accesare date
La datele cu caracter personal din profilul de aplicare au acces exclusiv acele persoane din Grupul E.ON responsabile de ocuparea posturilor vacante, în funcție de postul pentru care ați aplicat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile persoanelor responsabile din Grupul E.ON, fiind disponibile personalului selectat din conducere în funcție de fiecare caz individual. În scopul realizării unui management funcțional, personalul selectat poate include managerii din alte unități sau companii din cadrul Grupului, și anume acele persoane care nu lucrează în biroul care a anunțat postul vacant. Managementul funcțional se referă la departamente individuale și la nivel de Grup (ex.: Juridic, HR, Economic, Achiziții, dar și la metode de generare energie [nucleară, gaz, eoliană, solară]) aduse împreună sub umbrela unui singur tip de management, unitar. În acest sens, în funcție de postul vacant, este posibil să vă angajați într-o companie, dar managerul dumneavoastră poate lucra pentru o companie diferită.

Suplimentar, persoanele responsabile de recrutare din alte companii din Grupul E.ON pot accesa datele din profilul dumneavoastră de candidat pentru a vă evalua și pentru alte posturi din țara în care locuiți. Datele nu pot fi accesate de companii E.ON din afara țării în care locuiți.

În cazul în care ați selectat această opțiune, vă rugăm să continuați cu Secțiunea D.

3. Datele mele pot fi utilizate pentru ocuparea posturilor vacante la nivel global
Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul Grupului E.ON în scopul ocupării posturilor vacante din toată lumea. Circulația datelor nu se poate limita la o singură țară.

a) Entitate responsabilă
Entitatea responsabilă pentru fiecare dintre posturile vacante este compania E.ON indicată în anunțul privind postul respectiv. Toate datele cu caracter personal pe care le introduceți în portalul dedicat aplicării, inclusiv toate datele din atașamentele pe care le anexați, vor fi utilizate de compania E.ON responsabilă de anunțul pentru postul respectiv, exclusiv în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

b) Accesare date
La datele cu caracter personal din profilul de aplicare au acces exclusiv acele persoane din Grupul E.ON responsabile de ocuparea posturilor vacante, în funcție de poziţia pentru care ați aplicat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile persoanelor responsabile din Grupul E.ON, fiind disponibile personalului selectat din conducere în funcție de fiecare caz individual. În scopul realizării unui management funcțional, acesta poate include managerii din alte unități sau companii din cadrul Grupului, și anume acele persoane care nu lucrează în biroul care a anunțat postul vacant. Managementul funcțional se referă la departamente individuale și la nivel de Grup (ex.: Juridic, HR, Economic, Achiziții, dar și la metode de generare energie [nucleară, gaz, eoliană, solară]) aduse împreună sub umbrela unui singur tip de management, unitar. În acest sens, în funcție de postul vacant, este posibil să vă angajați într- o companie, dar managerul dumneavoastră poate lucra pentru o companie diferită.

Suplimentar, persoanele responsabile de recrutare din alte companii din Grupul E.ON din toată lumea pot accesa datele din profilul dumneavoastră de candidat pentru a vă evalua și pentru alte posturi la nivel global. Prin transmiterea solicitării și înregistrarea pe portalul E.ON dedicat aplicanților, vă exprimați interesul pentru angajare în cadrul unei companii din Grupul E.ON, oferindu-ne datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul ocupării unui post vacant, în afara postului specific pentru care ați aplicat. Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul E.ON la nivel global, în vederea identificării aplicanților care îndeplinesc criteriile solicitate. Din acest motiv, datele cu caracter personal pot fi transmise transfrontalier. În cazul în care sunteți considerat compatibil(ă), datele din profilul dumneavoastră de aplicant pot fi, așadar, colectate, prelucrate, evaluate, transmise, stocate și utilizate de către persoanele responsabile cu procedura de recrutare din companiile E.ON din următoarele state în care operează E.ON:

 • Belgia
 • Danemarca
 • Germania
 • Anglia
 • Finlanda
 • Italia
 • Olanda
 • România
 • Suedia
 • Republica Cehă
 • Ungaria 
 • SUA

Companiile mai sus menționate din Grupul E.ON colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal pe care ni le oferiți exclusiv în scopul prelucrării solicitării respective.

D. Securitatea datelor

Informațiile utilizate în vederea accesării profilului dumneavoastră de candidat vor fi tratate în regim confidențial și gestionate cu atenție; în mod special, divulgarea către terți a datelor de accesare este interzisă. Pierderea, divulgarea accidentală sau utilizarea necorespunzătoare a datelor de accesare trebuie imediat raportate la adresa de e-mail protectiadatelor@eon-romania.ro.

Indiferent de locul de accesare al datelor dumneavoastră, E.ON protejează securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu respectarea legislației și regulamentelor locale cu privire la colectarea, prelucrarea, evaluarea, transmiterea, stocarea și utilizarea datelor.

Datele din solicitarea dumneavoastră online sunt criptate pe durata transferului.

E. Beneficiari date

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor circula în cadrul Grupului E.ON în conformitate cu opțiunea pe care ați selectat-o.

În mod diferit, datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților din afara Grupului E.ON, cu excepția cazurilor în care v-ați exprimat acordul sau s-a înregistrat o solicitare din partea unei autorități publice în acest sens. Datele vor fi stocate pe un server din cadrul Uniunii Europene de către un furnizor de servicii desemnat de noi, în conformitate cu prevederile în vigoare privind confidențialitatea datelor.

Suplimentar, angajații selectați pentru serviciile de prelucrare date contractați de Grupul E.ON au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și îndeplini și realiza funcțiile administrative și de suport desemnate. Orice diseminare ulterioară a datelor cu caracter personal are loc exclusiv conform unui scop specific, asociat serviciilor de prelucrare contractate, în conformitate cu regulamentele privind confidențialitatea datelor în favoarea entităților care, de exemplu, operează servicii sau furnizează servicii specifice.

F. Perioadă de reținere, ștergere, includere în baza de date ”Talent Pool”

1. Perioadă de reținere
Compania noastră stochează datele cu caracter personal introduse în profilul dumneavoastră de candidat la momentul transmiterii solicitării, precum și orice documente încărcate împreună cu solicitarea respectivă, pentru un interval de maxim 1 an de la finalizarea procedurii de aplicare pentru posturi, cu excepția cazurilor în care normele legale prevăd reținerea pentru perioade mai lungi sau mai scurte sau în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru o reținere pentru un interval mai lung. Intervalul se calculează de la primirea respingerii solicitării dumneavoastră. Datele sunt reținute pe durata acestei perioade, chiar și în cazul ștergerii profilului de candidat sau retragerii solicitării. În cazul în care sunteți angajat, datele dumneavoastră sunt păstrate în contextul relației ulterioare de angajare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate pentru crearea contului vor fi stocate timp de 1 an, perioadă care va curge de la ultima dumneavoastră conectare.

Perioadele diferite de reținere asociate anunțurilor de posturi vacante și anumitor state sunt disponibile în Secțiunea “K. Regulamente naționale specifice (relevante exclusiv pentru solicitările din țara respectivă).”

2. Scopul ștergerii datelor
În cazul ștergerii profilului de candidat, toate datele care contribuie la identificarea dumneavoastră vor fi șterse. În cazul în care se aplică, datele cu caracter non-personal vor fi reținute în scop de evaluare statistică a practicilor interne de angajare.

3. Includerea în baza de date ”Talent Pool”
Ca parte a procedurii de aplicare pentru un post, vom analiza oportunitatea includerii dumneavoastră în baza de date internă ”Talent Pool”. Aceasta este o bază de date în care datele solicitanților sunt stocate în vederea unei analize ulterioare în cazul în care un post devine disponibil. La un moment oportun pe durata procedurii de aplicare pentru un post vă vom notifica, prin e-mail, despre această oportunitate, invitându-vă să vă înscriem în baza de date internă ”Talent Pool”.

În cazul includerii dumneavoastră în această bază de date și a stocării datelor cu caracter personal care vă aparțin, ștergerea datelor se efectuează după o perioadă de 1 an de la înregistrarea dumneavoastră în baza de date ,,Talent Pool’’. Prezenta declarație privind protecția datelor implică şi solicitarea din partea noastră de a actualiza datele în cazul în care nu ați modificat sau utilizat profilul de candidat pentru o perioadă de douăsprezece luni. În cazul neactualizării datelor, vă vom exclude din baza de date ”Talent Pool” și vom șterge datele cu caracter personal din profilul dumneavoastră de candidat.

G. Drepturile dumneavoastră

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
În limitele fixate de statut, aveți dreptul de a solicita, în orice moment și în regim gratuit, informații cu privire la datele prelucrate care vă vizează pe dumneavoastră, la scopurile prelucrării, la perioada pentru care se rețin datele sau la criteriile utilizate la stabilirea perioadei de reținere și la beneficiarii datelor. Suplimentar, aveți dreptul, de asemenea, de a primi o copie a datelor dumneavoastră.

Aveți posibilitatea, bineînțeles, de a accesa în orice moment datele stocate în profilul dumneavoastră de candidat.

2. Dreptul de a rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea
În cazul în care datele dumneavoastră pe care compania noastră le prelucrează sunt incorecte, incomplete sau a căror prelucrare este ilegală, puteți solicita corectarea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor sau ca acestea să fie șterse, în măsura permisă de lege.

De asemenea, aveți oportunitatea, la orice moment, de a corecta singur(ă) sau șterge informațiile din profilul dumneavoastră de candidat sau de a vă retrage solicitarea. Solicitările pe care le transmiteți prin intermediul portalului aplicant conțin date cu caracter personal stocate în profilul dumneavoastră de candidat la momentul la care transmiteți solicitarea, precum și documente încărcate care însoțesc solicitarea. Aceste date se rețin în cazul în care se șterge un profil de candidat sau se retrage solicitarea, urmând a fi șterse după 1 an (vezi Nr. F din prezenta declarație privind protecția datelor).

3. Dreptul la portabilitatea datelor
În cazul în care ne-ați oferit date în baza consimțământului sau în baza unei relații contractuale cu noi, vă vom pune la dispoziție aceste date, la solicitarea dumneavoastră în acest sens, într-un format structurat, utilizat în mod curent – în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic – le putem transfera unui terț menționat de dumneavoastră.

4. Dreptul la opoziţie
În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră în baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări din motive legate de situaţia particulară. Pentru a vă exercita dreptul la opoziţie, transmiteți un mesaj responsabilului cu protecția datelor. Informațiile de contact sunt disponibile la Nr. G. 7. din prezenta declarație privind confidențialitatea datelor.

De asemenea, aveți posibilitatea de a șterge datele din profilul dumneavoastră de candidat sau de a șterge întregul profil.

5. Retragerea consimțământului
În orice moment beneficiați de dreptul de a vă retrage orice consimțământ acordat în favoarea noastră, cu efecte pentru viitor. În astfel de situații, în măsura în care este necesar, compania noastră va notifica în acest sens beneficiarii acestor date și vom întrerupe prelucrarea datelor în scopurile pentru care v-ați retras acordul. Pentru a vă retrage consimțământul, transmiteți un mesaj responsabilului cu protecția datelor. Informațiile de contact sunt disponibile la Nr. G. 7. din prezenta declarație privind confidențialitatea datelor.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul prin ștergerea datelor asociate acordului dumneavoastră, sau prin ștergerea în întregime a profilului de aplicant. Compania noastră nu va mai prelucra acest tip de date, având obligația de a le șterge conform Nr. G. 2.

6. Drept de a depune reclamații:
Responsabilul nostru cu protecția datelor va răspunde tuturor întrebărilor, sugestiilor sau nemulţumirilor pe care le veţi adresa. De asemenea, puteți depune o reclamație la Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Autoritatea de stat responsabilă cu protecția datelor de la locul de desfășurare a activității al entității responsabile pentru prezenta declarație privind protecția datelor este definită conform Nr. C. 1. a), C. 2. a) sau C. 3. A) are jurisdicție.

7. Informații de contact ale Responsabilului cu protecția datelor
Responsabil cu protecția datelor – Mihai Truţă
E.ON SERVICII SRL
Tg. Mureş, Bd. Pandurilor 42, et. 5, birou 5034, cod postal 540554, jud. Mureş
e-mail la protectiadatelor@eon-romania.ro.

H. Corectitudine date

Aveți obligația de a vă asigura că datele cu caracter personal pe care le furnizaţi sunt veridice, corecte și actuale. Puteți corecta sau șterge informațiile introduse sau retrage în orice moment aplicaţia depusă.

I. Obligația de a furniza date

Nu sunteți obligat(ă), contractual sau legal, să ne furnizaţi date cu caracter personal. Compania noastră solicită un volum minim de date (nume, adresă de e-mail, rezidență (țara)) la înregistrarea online. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vă veți putea înregistra. Orice alte date, precum și materialele care însoțesc solicitarea, sunt oferite în mod voluntar. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste informații, nu vom putea finaliza procedura de aplicare pentru post.

J. Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

Compania noastră nu se implică în procesele automate de luare a deciziilor și în analiza de profil.

K. Regulamente naționale specifice (relevante exclusiv în cazul solicitărilor din fiecare țară)

Perioade de reținere în cazul altor state:

3 luni: Belgia, Finlanda, Olanda
6 luni: Danemarca, Suedia, Anglia, Germania
12 luni: Ungaria, România
3 ani: Italia
6 ani: Republica Cehă
Nerestricționat: SUA

Variații per țară în funcție de legislația internă privind confidențialitatea datelor:

Pentru regulamentele specifice valabile în Belgia, Italia, Olanda, România, Republica Cehă sau Ungaria, vă rugăm să citiți secțiunea specifică.

Belgia
Modificare la F. 1 Perioadă de reținere date:

Nr. F. 1, fraza 1 are următorul conținut: “În cazul în care nu ștergeți singur(ă) datele din portalul dedicat aplicanților, compania noastră nu stochează datele cu caracter personal din Belgia pentru un interval care nu mai este necesar finalizării procedurii de solicitare post, cu excepția cazurilor în care normele legale/statutare prevăd o perioadă de reținere mai mare sau mai scurtă.”

Fraza 2 din prezentul paragraf se elimină fără a fi înlocuită

Modificare F. 1. Drept de obținere informații:

Nr. F. 1. Se modifică astfel: “Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele reținute despre dumneavoastră, sursa acestora, potențialii beneficiari și scopul pentru care se rețin datele respective.”

Italia
Modificare G. 1. Drept de obținere informații:

Nr. 1 se modifică astfel: “Beneficiați, conform § 7 Legii de protecție a datelor cu caracter personal, de drepturi, în temeiul decretului legislativ Nr. 196 din data 30 iunie 2003. Drepturile asigurate în temeiul § 7 sunt:

1.      Indiferent dacă datele cu caracter personal au fost deja colectate sau nu, persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea existenței acestor date, precum și de cel care vizează transmiterea lor într-un format inteligibil.”

2.      Persoanele vizate au dreptul de a fi informate cu privire la următoarele aspecte: a) sursa datelor cu caracter personal, b) scopul și metodele prelucrării, c) temeiul în baza căruia se face prelucrarea, în cazul în care se face electronic, d) informații referitoare la persoanele responsabile de prelucrarea de date/procesatori de date și persoanele desemnate conform § 5 (2), e) persoanele sau companiile, și/sau categoriile de persoane sau companii, cărora datele cu caracter personal le pot fi divulgate și care pot beneficia de acest tip de date în capacitatea de reprezentant desemnat în teritoriul statului suveran, în calitate de procesatori de date sau de persoane responsabile pentru prelucrare

3.      Persoanele vizate au dreptul de a a) actualiza, corecta sau, în cazul manifestării unui interes în acest sens, include datele, b) șterge, anonimiza sau bloca datele care au fost prelucrate în mod ilegal, inclusiv acele date a căror stocare a fost acordată inutil în scopurile pentru care au fost colectate sau ulterior prelucrate, c) confirma că acțiunile conform a) și b) au fost comunicate entităților beneficiare ale datelor, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită un efort disproporționat dreptului protejat. 

4.      Persoanele vizate au dreptul de a refuza, parțial sau în întregime, următoarele: a) prezentarea unor temeiuri legale, prelucrarea datelor cu caracter personal care le aparțin, cu toate că astfel de date sunt pertinente scopului pentru care au fost colectate, b) prelucrarea datelor cu caracter personal care le aparțin în cazul utilizării lor în scop de distribuire a materialelor publicitare sau de comercializare cu comandă prin servicii poștale sau de desfășurare a sondajelor de publicitate sau a altor sondaje cu scop comercial.

Dumneavoastră aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, sursa acestora, potențialii beneficiari și scopul pentru care se rețin datele respective.”


Olanda
Modificare la F. 1 Perioadă de reținere date:

Nr. F. 1 are următorul conținut: “În cazul în care nu ștergeți singur(ă) datele din portalul dedicat aplicanților, compania noastră nu stochează datele cu caracter personal din Olanda pentru un interval care nu mai este necesar finalizării procedurii de solicitare post, cu excepția cazurilor în care normele legale/statutare prevăd o perioadă de reținere mai mare sau mai scurtă.”

Clauza 2 din prezentul paragraf se elimină fără a fi înlocuită.

Modificare G. 1. Drept de obținere informații:

Nr. G. 1. se modifică astfel: “Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele reținute despre dumneavoastră, sursa acestora, potențialii beneficiari și scopul pentru care se rețin datele respective.”
 

România
Modificare la F. 1 Perioadă de reținere date:

Nr. F. 1 are următorul conținut: “În cazul în care nu ștergeți singur(ă) datele din portalul dedicat aplicanților, datele personale introduse in profilul dumneavoastră de candidat precum şi in toate documentele încărcate în aplicaţie pentru o candidatura vor fi stocate timp de 1 an, cu excepția cazurilor în care normele legale/statutare prevăd o perioadă de reținere mai lungă sau mai scurtă.”

Clauza 2 din prezentul paragraf se elimină fără a fi înlocuită.

Republica Cehă
Modificare H. Integritate date:

Nr. H se modifică prin Clauza 2, astfel: “Oferirea de date cu caracter personal este voluntară.”

Modificare F. 1. Drept de informare:

Nr. F. 1. se modifică astfel: “În cazul în care constatați sau sunteți de opinie că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate și că prevederile statutare sau referitoare la confidențialitate au fost încălcate, în special cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita informații din partea E.ON Business Services GmbH sau companiei E.ON care a prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal. Suplimentar, puteți solicita companiei respective să rectifice situația, în special prin blocarea, corectarea, modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.” 


Ungaria
Modificare G. 1. Drept de informare:

Nr. F. 1. Se modifică astfel: “În cazul în care aveți suspiciuni legate de încălcarea drepturilor care vă aparțin, aveți dreptul de a obține informații din partea persoanei responsabile de confidențialitatea datelor, precum și corectarea informațiilor cu caracter personal care vă aparțin. În cazul în care informațiile nu au fost șterse satisfăcător, puteți demara o procedură prin intermediul autorității de protecție a datelor din jurisdicția respectivă. În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră la confidențialitatea datelor, puteți demara o acțiune în instanță.

Informațiile cu privire la drepturile și obligațiile referitoare la confidențialitatea datelor sunt disponibile în sub-secțiunile 13-17 și 30 din statutul CXII din 2011 din Ungaria cu privire la dreptul de autonomie informațională și libertatea de informare.

În temeiul Nr. 14.3 din Statutul CXII din 2011 din Ungaria cu privire la dreptul de autonomie informațională și libertatea de informare, aveți dreptul de a a) solicita informații referitoare la gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, b) solicita informațiile dumneavoastră personale și c) solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, indiferent de gestionarea obligatorie a datelor dumneavoastră cu caracter personal.” 

Modificare C. 1. Datele mele pot fi utilizate exclusiv pentru posturile pentru care am aplicat în mod specific.

Clauza următoare din referința la confidențialitatea datelor conform Nr. A se omite: “În cazul în care ați selectat această opțiune, vă rugăm să continuați cu Secțiunea D.”

Referirea la confidențialitatea datelor conform Nr. A se va modifica, în conformitate cu Nr. VIII, prin adăugarea Nr. IX cu următorul conținut:

“Declarație de acordare a consimțământului

Prin apăsarea “accept”, declarați că:

1.      Vă exprimați acordul pentru colectarea, prelucrarea, evaluarea, transmiterea, stocarea și utilizarea categoriilor speciale de date cu caracter personal oferite în conformitate cu prevederile prezentei declarații privind protecția datelor. 

2.      Vă exprimați acordul pentru transferul datelor oferite, inclusiv a categoriilor speciale de date cu caracter personal, la nivelul Grupului E.ON, în măsura pe care ați indicat acest lucru (post specific / național / internațional). 

3.      Vă exprimați acordul pentru reținerea datelor dumneavoastră conform perioadelor generale specificate și în funcție de țară. 

4.      Luați la cunoștință că vă puteți retrage consimțământul la orice moment folosind datele dumneavoastră de accesare; că retragerea consimțământului înseamnă că procedura specificată de colectare, prelucrare, evaluare, transmitere, stocare și utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal ca parte a procedurii va înceta și datele vor fi șterse imediat. Participarea dumneavoastră la procedură nu mai este posibilă după retragerea consimțământului. 

5.      Luați la cunoștință că puteți contacta site-ul dedicat carierelor la orice moment menționând numărul indicat pe solicitarea informațiilor referitoare la datele reținute despre dumneavoastră, sursa acestora, potențialii beneficiari ai datelor și scopul reținerii datelor respective. 

6.      Luați la cunoștință că puteți contacta site-ul dedicat carierelor la orice moment, menționând numărul indicat pe solicitarea de corectare a datelor cu caracter personal reținute despre dumneavoastră, în cazul în care acestea nu sunt corecte. Suplimentar, luați la cunoștință că puteți revizui, actualiza și corecta datele oferite pe portalul online, la orice moment.